shadow
shadow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگشت به اول صفحهbehroozs21@googlemail.com
برگشت به اول صفحه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگشت به اول صفحه


مارکسیسم به مثابه متدلوژی برخورد ...

رفیق حسن معارفی پور مطلبی تحت عنوان : " سوسیالیسم قرن بیست و یکم یا ارتجاع پوپولیستی بولیوارستی ! " در نقد نظرات محمد قراگوزلو درج کرده است .نوشتۀ رفیق حسن ضمن طرح یک سری انتقادات بجا ، چون روش برخوردش درست نیست و لحن مناسبی ندارد ، لذا ارزش نوشته را کم کرده و درجۀ دفاع از از این مطلب را به درجۀ زیادی پائین میآورد . مختصرا" به مطلب خواهم پرداخت .
رفیق حسن معارفی پور ابتدا به درستی نوشته است : "
مقدمه : قبل از هر چیز باید بگویم که من قصد ندارم مواضع گذشته ی محمد قراگوزلو را معیار ارزیابی امروزم قرار دهم، همچنین لازم است این را بگویم که مواضع گذشته ی هر انسانی اگرچه امروز در جایگاه دیگری و موقعییت طبقاتی و سیاسی دیگری ایستاده باشد، باز هم در ذهن هزاران انسان ازادی خواه و برابری طلب نقش می بندد و پاک کردن مواضع گذشته از ذهن انسان های زنده و شاهدان تاریخ، لازم به مبارزه ی عملی، پیگیر و صادقانه در راستای کنار نهادن مواضع ارتجاعی گذشته و تلاش رادیکال برای تثبیتدمواضع و اهداف مترقی فعلی شخص دارد ."
اما در ادامۀ مطلب میبینیم که خود این موضع را از دست داده است .
در ادامۀ مطلب و در اشاره به روند فکری رفبق محمد نوشته است : " اما متاسفانه و با مراجعه به متون و مقالات سیاسی ایی که خود قراگوزلو در این چند سالی که از چپ و کمونیست دفاع کرده است، می توان رد پای چپ پوپولیست و چریکی، احترام به چپ ناسیونالیست و سنتی و ستایش ناسیونالیسم پوپولیستی شاملویی و نقد کمونیسم رادیکال منصور حکمت از موضع دفاع از همین چپ پوسیده ی قهوه خانه یی و... مشاهده نمود."
اینجا خواننده انتظار دارد که نوشتۀ رفیق حسن برای موارد انتقاد و نظرش استدلال و دلیل بیاورد .
و بعد آورده است که : " از نظر من محمد قراگوزلو در متون و مقالات سیاسی و تحلیل های خود همواره تحت شرایط روز زیگزاگ میزند و موضع عوض میکند. ایشان تحت تاثیر شرایط و وضعیت سیاسی روز تغییر موضع میدهد و ..." تا اینجای مطلب خواننده با یک تناقض بزرگ مواجه است که چگونه بعد از تعریفات رفیق از نوشته های رفیق محمد ییکباره تغییر جهت میدهد و او را چنین توصیف میکند .
بعد با فراموش کردن و به باد دادن بند اول مطلبش مینویسد : "اینکه چرا قراگوزلو و جمع کثیری از اصلاح طلبان حکومتی و دفتر تحکیمی ها و انجمن اسلامی ها مسیرشان را کج کردند و به مباجث مارکسیستی علاقمند شدند و جذب جبهه ی چپ رادیکال جامعه ی ایران، شدند را باید در تغییر و تحولات اجتماعی سالیان گذشته و نه الزاما در تغییر تفکر شخصی شان بررسی کرد. "
اینجاست که متدلوژی رفیق در برخورد با مسائل و اشخاص غلط و سطحی و نفی گرایانه از آب در میآید . قرار دادن رفیق محمد را با توجه به جایگاه سیاسی کنونیش با اصلاح طلبان حکومتی و دفتر تحکیمی ها و انجمن اسلامی ها و نفی عنصر آگاه و تفکر انسان مبارز را میتوان مشاهده کرد .و چهره ای منفی و غیر قابل باور از دیگران ترسیم میکند .و به مقولۀ تغییر و جهت گیری های جدید در انسان بی باور و شکاک است ودر ادامه بی باوری و برخورد نفی گرایانۀ خود را ارتقا داده و مینویسد : "شکست افتضاح اصلاح طلبان حکومتی شکل گرفت، که باعث شد هر رفومیست و هر متوهم به حاکمیت سر از جای دیگری در اورد. در این راستا بود که تعدادی از اعضای دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی دانشگاه جدب دانشجویان چپ شدند و به پروسه ی تشکیل داب پیوستند. محمد قراگوزلو هم یک متوهم از اینجا رانده و از انجا مانده بود که تحت این شرایط و کشمکش های اجتماعی منطقه و ایران به مباحث مارکسیستی روی اورد. "
اینجا رفیق حسن موضع قطعی خود را در قبال رفیق محمد پس گرفته و او را " محمد قراگوزلو هم یک متوهم از اینجا رانده و از انجا مانده " خطاب میکند .
در ادامۀ مطلب رفیق حسن آورده است : " اما اگر این شخص، جریان محفل یا گروه به طور واقعی توهم خود را به بورژوازی و ارتجاع کنار ننهاده باشد، همیشه با تغییر توازن قوا به تفکرات قبلی باز گشته و مواضع بینابینی خرده بورژوازی اش را تا اخر حفظ خواهد کرد و هیچگاه نخواهد توانست به مثابه ی یک کمونیست رادیکال ظاهر شود. متاسفانه محمد قراگوزلو هم مانند بقیه ی نیروهای خرده بورژوا و به مثابه ی یک روشنفکر خرده بورژوا، مواضع رادیکالی که در یک مقطع تحت تاثیر شرایط اجتماعی گرفته بود را پس گرفت و با سیر رو به سقوط جامعه ایشان هم از مواضع قبلی دو سه سال گذشته اشان عقب نشینی کردند . " نظر و موضع رفیق حسن در قبال موضگیری رفیق محمد که مهر تائیدی بر چاوزیسم زده و این موضعگیری رفیق را راست روانه میداند درست ، ولی گرفتن یک موضعگیری نادرست و راست روانه باعث نمیشود که کلیت مواضع و نظرات رفیق را زیر سئوال برد و او را غیر کمونیست نامید . رفیق حسن باید متوجه باشد که در ارزیابی ها و موضع گیری هایش از نقد نمودی به نفی وجودی پدیده ها نرسد که این خود روش و متدلوژیی است برخاسته از دستگاه فکری چپ ایران که از نظر فلسفی بر بنیاد ایدالیسم استوار است .
در ادامه مینویسد : " زیگزاگ ها و راست و چپ زدن های قراگوزلو در همین چند سال فعالیتش به عنوان مارکسیست بی شمار است." رفیق ما باید برای بیان این ادعا و هر ادعای دیگری به استدلال متکی باشد و اسناد ارائه دهد . منظور این نیست که حرفش را نزند ، نه ، بحث این است که برای موارد ادعاهایش سند لازم است و بدون ارائۀ سند و فاکت هیچ ادعایی ارزش ندارد . خواننده را باید مجاب کرد . قوه و قدرت ما در استدلال ماست .

21 . 11 . 2012

behroozs21@googlemail.com
برگشت به اول صفحه


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگشت به اول صفحه


توضیحی در مورد مقالات سایت اکتبر ...

سایت اکتبر در ادامۀ وبلاگی بنام یادنامه شاهدخت که بعد ها به وبلاگ اکتبر تغییر نام یافت ، پا گرفته و سیاست و خط فکری مندرج در آنها را پیش میبرد . مقالات دیگر نویسندگان اگر چه در کلیت خود از نظر سایت اکتبر قابل دفاع است ، اما واضح است که هر مطلب دیدگاه های صاحب مطلب را نشان میدهد . چند روز قبل مطلبی را به نام " سوسیالیسم قرن بیست و یکم یا ارتجاع پوپولیستی بولیوارستی ! " از رفیق حسن معارفی پور درج کردم . رفیق بنفشه کمالی به درج این مطلب در سایت انتقاد کرد . انتقادش درست است . نوشتۀ رفیق حسن ضمن طرح یک سری انتقادات بجا ، چون روش برخوردش درست نیست و لحن مناسبی ندارد ، لذا ارزش نوشته را کم کرده و درجۀ دفاع از از این مطلب را به درجۀ زیادی پائین میآورد . ابتدا مطلب را به خاطر بیان یک سری انتقادات درستش درج کردم و اکنون به خاطر روش و لحن غیر قابل دفاع آن ، مطلب را از سایت بر میدارم .

21 . 11 . 2012

behroozs21@googlemail.com
برگشت به اول صفحه