(+01) 112 345 6789
+
یاد رفقای قدیمی و از دست رفته همواره با ما خواهد بود .

مقدمه
بمباران شیمیایی بکاربرده شده ازطرف رژیم فاشیستی صدام درجریان جنگ ضدبشری8سالۀ ایران وعراق درسال1366وهم چنین درجریان بمباران بوتی وجان باختن حدود70تن ازرفقای کومه له درحادثه دلخراش اول ودرمتن یک جنگ وحشیانه بین دورژیم هارومرگی این چنین برای اَنهاکه جانشان راازدست دادندبیشتربه یک ترادژی انسانی شبیه است تامرگی درعرصۀ جنگ.وتراژدیک ترزمانی بودکه بعدازیک سال ازگذشت واقعه هنگامی که رفقای این جان باختگان به محل حادثه برای اَوردن اجسادشان رفتندوازروی نشان وعلائم های شخصی موفق شدنددراَن دشت سوخته،اجسادیاران خود رابشناسندوبرای به خاک سپاری به شهرسلیمانه منتقل کنند.
**********
قرارگرفتن گردان شوان درمنطقه ای مرزی ،حساس وجنگی(جنگ ایران وعراق)،که هراَن ممکن بودقوای دورژیم درگیرشوند وقراردادن این واحددراَن شرایط ومکان که اصلا"مساعدبرای نیروی پارتیزانی نبود،نشانۀگیج سری وندانستن امورات سادۀ نظامی ازجانب رهبری نظامی کومه له دراَن موقع بود.باشروع جنگ ایران وعراق دراَنجا،این واحدکه خودرادرمخمصه دیده ونه راه پس داشت ونه پیش،درمیان فضای انباشته ازگازشمیایی گرفتارمیشود.تصوراینکه مبارزین گردان شوان بااَن شرایط دردناکی که روبروشدند،چه تلاشی کردندوچگونه این همه انسان دردایرۀ مرگ ِمحتوم راه گریزی نداشتندومیدانسته اند،ندارند،فوق العاده غم انگیزاست.
**********
بهروز شادیمقدم 2009 . 12. 10
behroozs21@googlemail.com

تصویری زنده وتجسمی گویاازرفقای قدیمی کومه له
رفیق محمد علی وزیری برخاسته ازخانواده ای میارز،مسئول ومهربان وازرفقای قدیمی واولیۀ کومه له بود.معلم روستابود.به سیاق اَن سالهاوبه دنبال هدف سیاسی.دوست بچه هاورفیق بزرگترها،دلسوزووظیفه شناس،رفیقی مهربان،نرم وخوش خوبود.رفیق بودورفاقتی پایداروهمیشگی داشت.درکنارش اَرامشی رفیقانه احساس میکردی.بری ازخودخواهی هاوموقعیت طلبی ها،ساده وخاکی.درعین حال صاحب نظرومستقل واَزاداندیش بود.ازاودختری هم بنام"اَزاده" بیادگارمانده است.رفیق محمدعلی وزیری تصویروتجسم زنده وگویایی ازرفقای قدیمی کومه له درسالهای قبل ازقیام وازمعدودرفقایی بودکه درسالهایی که دنبال کتاب ودانش سیاسی رفتن درنزدکومه له روشنفکرانه مینمود،همیشه کتاب وروزنامه ای زیربغل داشت وبه اَگاهی سیاسی توجه مینمود ونقش تئوری رادرمبارزۀ طبقاتی درک کرده بود.
جان باختن محمدعلی،نبودنش وخالی ماندن جایش،دریادهاویاددیگررفقای اولیه وقدیمی کومه له که درقیدحیات نیستند،تاسف برانگیزودردناک است.همین جابه ذکرنام بعضی ازاین عزیزان پسنده میکنم.رفقافواد،امجدوماجدمصطفی سلطانی،احمدوحسن شعبانی،کمال قطبی،گلریزقبادی،فرهادامانتی،خالدباباحاجیان،صدیق کمانگر،حمیدفرشچی،حسین پیرخضری،لطف الله کمانگر،عبه هوشیاریان،رضارشیدیان،تکش بیکس،ایوب نبوی،نوروزگنجی،جمیل زکریایی،دکترجعفرشفیعی،طیب عباسی،محمدحسین کریمی،سعیدمعینی و….
وجاداردازدایی وهمسررفیق محمدعلی وزیری که همراه اودرهمین حادثه جان باختندوازبرادرکوچکترش صادق(حمید)که دراطراف سنندج درجریان یک درگیری باجمهوری اسلامی درهمان سال جان باخت،نیزیادی بکنیم.

مبارزی قدیمی،خوش نام،انسانی متین ودلسوز،شریف،پای بندبه مبارزه وسوسیالیسم،درسالهای فعالیت علنی او دراردوگاه های کومه له باجدیت ومسئولانه درگروه ترجمه وظایفش راانجام میداد.بادل وجان درراه انقلاب وبه امیدرهایی انسان،زندگیش رادراین راه گذاشته بودودرهمین راه جان باخت.

ازفعالین اصلی تشکیلات مخفی کومه له درشهرسنندج قبل ازدستگیریش،زندانی سیاسی وبعدملحق شدن به تشکیلات علنی وفعالیت دراین عرصه.رفیق عزیزه اَرام ومتین بودورنج کشیدۀ مبارزه وناملایمات اَن.یارویاورانقلاب بودودراین راه جانش راازدست داد.

برادرکوچکترمحمدعلی،ازفعالین اصلی کمیتۀ دانش اَموزی درشهرسنندج،مسئول سیاسی درواحدهای نظامی کومه له،فعال وپرجنب وجوش،خوش اخلاق وخوش برخورد،خستگی ناپذیرومسئول درقبال امورسیاسی واعتقاداتش ،مبارزورزمنده وجان درکف درراه نیل به پیروزی. یادشان گرامی باد.
**********
متاسفانه هرچه گشتم موفق نشدم اسامی کامل جان باختگان گردان شوان راپیداکنم که دراینجابیاورم.