(+01) 112 345 6789
+
طبقه کارگر در مبارزه خود علیه قدرت متحده طبقات ثروتمند ، تنها هنگامی میتواند بعنوان یک طبقه فعالیت کند که

یک حزب سیاسی خاص که در مقابل کلیه احزاب کهنه متشکله از طبقات ثروتمند قرار دارد ، تشکیل دهد .
کارگران - منعقده در لاهه - نقل از : چه باید کرد - لنین
معرفی کتاب